Allmänna villkor

Allmänna villkor


§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i United Motion Gym är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal på Autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Ertappas man med att släppa in någon i lokalerna är det polisanmälan & böter som gäller på 1500kr. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 50 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela United Motion Gym vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter.


§ 2. Betalning.

(Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.)


Kontantbetalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Samt en administrativ avgift på 349 kr.


Betalning via Autogiro

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera partnern. När du köper ditt kort betalar du medlemsavgiften på 349 kr samt den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. United Motion Gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Kampanj-, ungdom och studentavtal som betalas via autogiro ändras automatiskt efter 12-månadersintervallen till dåvarande ordinariepris. Studentpris går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månadersperioden gått ut, uppvisar ett giltigt studentkort. Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade studentkortet gäller. Uppvisas giltigt studentkort efter det att studentpriset övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på återstående månader. Ungdomskortet höjs till studentpris den dagen ungdomen fyller 16 år. Retroaktiva betalningar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på 3 månader (avvikelser kan förekomma, vid ex avtal med bindningstid) Kontant betalda kort upphör automatiskt om det inte förnyas.


§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning sker skriftligen på klubben och medlemskortet ska lämnas in under frysperioden. Frysning kan inte göras i efterhand. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske på kontantkort och bundna Autogiroavtal. En kostnad av 100 kr tas ut av United Motion Gym vid överlåtelsen.§ 5. Prisändringar

Månadsavtalet via autogiro är skyddade mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 90 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer i samband därmed ges möjlighet att frånträda avtalet.


§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvara själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i United Motions aktiviteter.


§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler.


§ 8. Dopning

United Motion har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44) OBS! United Motion Gym återbetalar ej inbetalda avgifter till medlem som blivit utesluten.


§ 9. Praktiska ändringar

United Motion Gym förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. United Motion Gym förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.


§ 10. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.


§ 11. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt konto nummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till United Motion rabatter